Ewidencja ryczałtowa

Dłonie wyciągające dokumenty z szafkiRyczałt to jedna z form rozliczania się ze Skarbem Państwa, w której podstawę opodatkowania stanowi przychód z prowadzonej działalności. Ewidencję przychodów na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego mogą prowadzić przedsiębiorcy, którzy podczas składania wniosku CEIDG-1 wybrali właśnie tę formę opodatkowania.

Ewidencja ryczałtowa, prowadzona przez naszych księgowych, opiera się na zasadach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W ramach obsługi ryczałtu ewidencjonowanego zajmujemy się:

  • rejestracją przychodów w celu ustalenia wysokości podatku;
  • bieżącym prowadzeniem rejestru zakupu i sprzedaży na potrzeby podatku VAT;
  • sporządzaniem deklaracji VAT oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • prowadzeniem ewidencji środków trwałych;
  • sporządzaniem not korygujących;
  • tworzeniem rocznych sprawozdań i rozliczeń podatkowych.

 

Kto może rozliczać się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Z ryczałtu mogą skorzystać wyłącznie niektóre podmioty gospodarcze, w tym osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro. Jednak istnieją pewnie ograniczenia – wykluczające z możliwości rozliczania się na zasadach ryczałtu m.in. właścicieli aptek, osoby prowadzące działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do samochodów, kupna i sprzedaży wartości dewizowych, wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.