Księgi handlowe

Dokumenty w szafceProwadzenie pełnej rachunkowości – na podstawie ksiąg handlowych – dotyczy określonych podmiotów gospodarczych. Niezależnie od charakteru i formy prowadzonej działalności pełna rachunkowość to wyzwanie dla właścicieli firm. W ramach działalności naszego Biura Rachunkowego oferujemy kompleksową pomoc w prowadzeniu ksiąg handlowych – opierając się na specjalistycznej wiedzy oraz standardach księgowych – określonych w ustawach i rozporządzeniach.

Pełna obsługa księgowa spółek i przedsiębiorstw obejmuje:

  • sporządzanie sprawozdań finansowych – w tym rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitalne własnym;
  • opracowywanie polityki rachunkowości;
  • tworzenie zakładowego planu kont i bilansu otwarcia;
  • weryfikację pod względem formalnym i rachunkowych każdego dokumentu i przygotowanie go do księgowania;
  • ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w danej firmie;
  • ewidencjonowanie środków trwałych, aktywów i pasywów;
  • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
  • przygotowywanie informacji i deklaracji podatkowych;
  • sporządzanie sprawozdań GUS.

 

Kto ma obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy kapitałowych spółek prawa handlowego, spółek cywilnych i osób prawnych z wyjątkiem Narodowego Banku Polskiego i Skarbu Państwa, jak i osób fizycznych, spółek jawnych oraz partnerskich – w sytuacji, gdy przychody netto za poprzedni rok obrotowy przekroczyły równowartość 2 000 000 euro.

Zapraszamy do współpracy z naszym biurem! Obsługujemy pełną księgowość w sposób jasny, rzetelny i zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości.